Cars / Tokyo  photo: masatoshi yamashiro - stylist: takashi mizukuchi - mua: nori - clothing: alexander mcqueen